english | nederlands

Contact & disclaimer

Nederlands Muziek Instituut
info@nederlandsmuziekinstituut.nl

Beeldmateriaal

Scans van de muziekmanuscripten en van de foto's zijn afkomstig uit de collectie van het Nederlands Muziek Instituut (archief Alphons Diepenbrock, HGM 273). De muziekmanuscripten en de foto’s berusten in het Diepenbrock Archief Laren.

Copyright

Deze website is een publicatie van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) en het Nederlands Muziek Instituut (NMI). Op deze website zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis en het Nederlands Muziek Instituut. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits deze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik. Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.

Disclaimer

De uitgever van de website heeft getracht alle rechthebbenden van afbeeldingen te achterhalen. Indien desondanks iemand meent als rechthebbende in aanmerking te komen, kan deze zich tot het Nederlands Muziek Instituut wenden.