english | nederlands

RC 9 Blij stond de zon

tekstbron

occasional verses (unpublished)

eerste uitvoering

12 augustus 1884 in besloten kring / in private circle
 • Blij stond de zon
 • Alberdingk Thijm, J.A.
 • alt, gemengd koor en piano à quatre mains
 • 1 augustus 1884 - 31 augustus 1884
 • duur ca. 6:00

Diepenbrock componeerde het werk voor de bruiloft van een van zijn studievrienden, Jan Sterck (1859-1941). Deze stond sinds 1877 ingeschreven aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook literatuurcolleges volgde. Zijn interesse in de Nederlandse letteren was gewekt door J.A. Alberdingk Thijm, een goede bekende van zijn familie, die op hem zijn liefde voor zowel Bilderdijk als Vondel wist over te dragen. (Vooral aan deze laatste schrijver zou Sterck zijn werkzame leven als literatuurhistoricus wijden.) Net als Diepenbrock had hij een grote belangstelling voor de historie van Amsterdam. …meer >

(incipit)


Diepenbrock componeerde het werk voor de bruiloft van een van zijn studievrienden, Jan Sterck (1859-1941). Deze stond sinds 1877 ingeschreven aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook literatuurcolleges volgde. Zijn interesse in de Nederlandse letteren was gewekt door J.A. Alberdingk Thijm, een goede bekende van zijn familie, die op hem zijn liefde voor zowel Bilderdijk als Vondel wist over te dragen. (Vooral aan deze laatste schrijver zou Sterck zijn werkzame leven als literatuurhistoricus wijden.) Net als Diepenbrock had hij een grote belangstelling voor de historie van Amsterdam.

Sterck huwde op 21 augustus 1884. Negen dagen eerder werd Blij stond de zon ten gehore gebracht door Marie Diepenbrock en Cato Lans (sopraan), Lidwina Diepenbrock en Marie Smits (alt), W. Hendriks (tenor) en Joseph Cuypers en Anton Smits (bas). Ook het voor dezelfde gelegenheid gecomponeerde Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (RC 10) werd toen gezongen. Kopieën van beide werken zijn in één band samengebonden en vier maanden later, op 12 december 1884, ten geschenke gegeven aan het jonge echtpaar.

Toen Diepenbrock deze band ruim twintig jaar later te leen kreeg en nog eens doorlas, schreef hij aan Jan Sterck in een brief d.d. 30 juni 1905:

Met een ware schrik heb ik het eerste product terug gezien. Het eenige excuus voor zulk een compositie is de text; met de goede bedoeling is zoo iets geëxcuseerd. Wat het verschil tusschen een rijmelarijtje en een werkelijk gedicht doen kan, toont de 2e compositie, waarvoor ik mij niet behoef te schamen, ofschoon zij natuurlijk in latere bewerking beter klinkt. (BD IV:397)

Ton Braas

 Blij stond de zon aan den zomerschen hemel
Gloeyend bescheen zij de geurende hei.
’t Najaar met buyen en wolkengewemel,
Schaadt niet aan ’t leven van lover en wei.

Zóó schiet de zonne der liefde haar stralen
Helder en gloeyend in ’t jeugdige hart;
Laten dan buyen ginds dwarlen en dwalen
Licht schiet uit nevlen, blijheid uit smart.
De liefde, de liefde volhardt.

Geliefden, die, bij ’t feest van heden,
Bekranst wordt met onwelkbaar groen,
U kan geen najaar schade doen,
U één van harten, één van zeden,
Is ’t leven als een Meiseizoen,
Is ’t leven ’t blijdste Meiseizoen!

Leest de Bruigom niet in d’oogen
van zijn aangebeden Bruid
Wat zij van zijn trouw durft hopen
Saâm staat hun een Eden open,
Eden, dat geen rampspoed sluit.


 • A-80(1) Blij stond de zon

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

  copy A-80(1)

  • bewaarplaats: Diepenbrock Archief Laren
  • pagina's: 17
 • A-96(1) Blij stond de zon

  A-96(1) = photocopy (orig. in private property) of semi-autograph full score dated on the fly-leaf of the bound volume A-96(1)+(2) [in Diepenbrock’s handwriting:] Deze liederen zyn den 12e Aug. 1884 by de viering van het aanstaande huwelyk vd Heer: Jan Sterck en Mejufr. Joanna Smits ter ere van het bruidspaar uitgevoerd door: [signed by the performers:] Lidwina Diepenbrock (Alto) Marie Diepenbrock (sopraan) Cato Lans. Marie Smits (alt) Ant M A Smits (IIe Bas.) Joseph Th.J. Cuypers. (Ie Bas.) W. Hendriks (Tenoor) / [at the bottom, in Diepenbrock’s handwriting:] Aan myne waarde vrienden Jan Sterck en Joanna Sterck. geb. Smits “Vivite felices, memores et vivite nostri” Amst 12 Dec. Alf Diepenbrock

  • 12 augustus 1884
  • opdracht: Aan myne waarde vrienden Jan Sterck en Joanna Sterck. geb. Smits “Vivite felices, memores et vivite nostri” Amst 12 Dec. Alf Diepenbrock
  • bewaarplaats: Diepenbrock Archief Laren
  • pagina's: onbekend