english | nederlands

RC 4 De klare dag

text source

Het Sonnet, Blijspel in drie bedrijven door Frederik van Eeden (The Hague: Rössing 1884), 31-32

first performance

October 22, 1906 Zwolle

dedicatees

recordings

 • Anniversary Edition 6 Et'cetera KTC 1435 CD6

publications

 • De klare dag Noske, A.A. 674406059
 • Diepenbrock Album B/M Vol. I
 • Diepenbrock Album T/S Vol. I

 • De klare dag
 • Eeden, Frederik van
 • tenor and piano
 • January 1, 1884 - December 31, 1884
 • duration 4:50

When in April 1905 the music publisher A.A. Noske approached Diepenbrock with a proposal to publish several of his songs, requesting the composer to send the manuscripts he felt were most suitable, one of the songs Diepenbrock selected was De klare dag (The Bright Day), which had been written ten years earlier. Subsequently Diepenbrock wrote to van Eeden, asking his permission to publish the text of his sonnet. In his letter (BD IV:356), he also informed him that he had somewhat revised his composition. He did not tell van Eeden explicitly that he had also made some changes to the text. In a letter from a later date, he elucidates the reasons for setting this poem, which at the performance of van Eeden’s comedy Het Sonnet (The Sonnet) had struck him as one of the first manifestations of modern Dutch poetry, to music. (BD IV:358) …more >

The bright day (incipit)


When in April 1905 the music publisher A.A. Noske approached Diepenbrock with a proposal to publish several of his songs, requesting the composer to send the manuscripts he felt were most suitable, one of the songs Diepenbrock selected was De klare dag (The Bright Day), which had been written ten years earlier. Subsequently Diepenbrock wrote to van Eeden, asking his permission to publish the text of his sonnet. In his letter (BD IV:356), he also informed him that he had somewhat revised his composition. He did not tell van Eeden explicitly that he had also made some changes to the text. In a letter from a later date, he elucidates the reasons for setting this poem, which at the performance of van Eeden’s comedy Het Sonnet (The Sonnet) had struck him as one of the first manifestations of modern Dutch poetry, to music. (BD IV:358)

The quatrains of the sonnet depict how a bright and clear day has dispersed the driving clouds of a stormy night; it is calm everywhere and a “sunny silence” hangs over the earth, where only the dripping of raindrops from the trees can be heard. In the tercets van Eden sings the praises of the magical effect of Eudia (good day), who has silenced the storms of the heart. Only the poet’s tears continue to softly fall.

The vocal part of Diepenbrock’s song is characterised by a large expansion with many upward leaps, starting with ascending fourths on the opening words. The sixth and octave also frequently occur. The piano part has an orchestral character.

After Der Fischer (The Fisherman, RC 6) which also dates from 1884, but was already published the following year, De klare dag is the second song Diepenbrock dedicated to Johan Rogmans (1852-1911), a famous Dutch oratorio singer who was also renowned for his solo performances. While Der Fischer is still dedicated to “Herrn J. Rogmans” (Mr J. Rogmans), by the time The Bright Day was published in 1905, their mutual relationship had obviously become so cordial, that in the dedication Diepenbrock refers to Rogmans as “my friend”.

Eduard Reeser & Ton Braas

 De klare dag, die schoon en glansrijk lacht,
Heeft schaamrood ‘t wilde wolkenheir verdreven,
De rust aan ‘t moegeteisterd loof hergeven,
En zonnig zwijgen over d'aard gebracht.

De stilte waart verkwikkelijk door de dreven,
Slechts tusschen vochte blaad'ren drupt het zacht,
Breed straalt des hemels blauw in effen pracht,
Waarlangs de vlokkig donzen wolkjes zweven.

O Eudia! Gezegend tooverwoord!
Dat vredebrengend als gewijde zangen,
Of als Homerisch lied mijn ziel doortrilt,

Gij hebt de stormen in mijn borst gestild!
Met plechtig zwijgen mijn gemoed ontvangen,
En slechts mijn tranen druppen zachtkens voort.


 • MN 554 De klare dag

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  autograph in Noske Archive (NMI MN 554), signed and dated A. Diepenbrock (1884), used as Stichvorlage for the printed edition of 1905

  • January 1, 1884 – December 31, 1884
  • location: Nederlands Muziek Instituut, Noske Archive
  • pages: 6

 • click to enlarge

  Anniversary Edition 6

  cd Et'cetera KTC 1435 CD6
  Alexander, Roberta ♦ Jansen, Rudolf ♦ Nes, Jard van ♦ Holl, Robert ♦ Prégardien, Christoph ♦ Pfeiler, Christa ♦ Doeselaar, Leo van ♦ McFadden, Claron ♦ Ameling, Elly ♦ Meer, Richte van der ♦ Baldwin, Dalton

  Tracks: 1 = RC 79; 2 = RC 68; 3 = RC 117; 4 = 97; 5 = RC 132; 6 = RC 104; 7 = RC 111; 8 = RC 43; 9 = RC 99; 10 = RC 138; 11 = RC 137; 12 = RC 4; 13 = RC 15; 14 = RC 14; 15 = RC 13; 16 = RC 51

 • De klare dag

  1905 Noske, A.A.
 • Diepenbrock Album B/M Vol. I

  1952 Reeser, Eduard
 • Diepenbrock Album T/S Vol. I

  1951 Reeser, Eduard

6 okt 1905: De uitgever A.A. Noske te Middelburg laat de volgende werken van Diepenbrock in druk verschijnen: de Hymne voor viool en piano (RC 44) en de liederen De klare dag (RC 4), Avondzang (RC 13), Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen (RC 41), Zij sluimert (RC 51), Kann ich im Busen heisse Wünsche trage (RC 55), Die Liebende schreibt (RC 20), Hinüber wall' ich (RC 37), Lied der Spinnerin (RC 42), Es war ein alter König (RC 25), Clair de lune (RC 43), Écoutez la chanson bien douce (RC 40).

Nu we hier nog onder den indruk zijn van de uitvoeringen van Diepenbrock's Te Deum, onder de uitnemende leiding van Verhey, door den componist zelf geprezen, is het oogenblik
uitermate geschikt om melding te maken van de liederen van Diepenbrock, die, dank zij de zorgen van de heer Noske, onlangs het licht zagen. 't Zijn er niet minder dan elf, gecomponeerd tusschen de jaren 1884 en 1902, en daarvan hebben wij er eenige reeds in de concertzaal hooren zingen: hoe gelukkig zijn we nu in het bezit!

— Deze zangen verdienen rustig en bij herhaling beschouwd en gehoord te worden, opdat men ze in hun volle, rijke beteekenis waardeeren zal. Dan ziet men eerst recht goed in, hoe Diepenbrock, naar Hol's zoo juiste opmerking, tot het innerlijk sentiment, tot de latente muziek van het gedicht doordrong en hieraan vasten, muzikalen vorm gaf. Dan begrijpen we dat de componist zelf in zeer nauwe betrekking tot den dichter moet staan, om zoó innig zijn denken en voelen in zang met klavierstem te doen leven. Want zelden of nooit gaf hij muziek bij de woorden van het gedicht, maar altijd deed hij haar leiden door, voortkomen uit, steun en verklaring en verdieping geven aan de melodie der taal.

— Dicht onzer eigen poëeten: Jacques Perk, Van Deyssel, Van Eeden; dicht van Goethe en Heine, Novalis en Brentano; poëzie van Paul Verlaine. [...] De stemming van het sonnet, is die niet tot in bijzonderheden, zonder dat de hoofdgedachte 'n oogenblik uit de ziel van den hoorder gaat, getroffen? Drie sonnetten zijn geschreven voor tenor-stem: De klare dag van Van Eeden, uit Perk's Mathilde: Avondzang en Zij sluimert, en ook zij boeien ons door de uiterst fijne opvatting, de overtuigende declamatie der zangstem met en door de schilderende, typeerende klavierstem heen, ook door de zoo veelzeggende voor- en naspelen. Er moet een artiest aan de piano zitten, die de polyphonie klaar en heerlijk weet te doen spreken, die de kunst van zeer zacht, ingehouden klankenspel en zorgzaam uit te voeren rubato volkomen meester is [...]. Doch we willen nog eens, in de algemeenheid dezer aankondiging blijvend, dat woord “geestdrift” herhalen, en duidelijk zeggen hoe de liederen – gelijk het Te Deum dat nog naklinkt hier in onze stad – bezield zijn door innerlijken gloed, gelijk ze ontstonden uit 'n meesterlijk beheerschen van den muzikalen vorm.

— Dankbaar moeten we zijn dat Diepenbrock's zangen, door deze uitgaaf, nu in hun zeer bijzondere waarde en al hun schoonheid kunnen gekend worden; gekend in steeds zich verwijdende kringen van zingenden die tot zijn melodieën worden aangetrokken; gekend door de velen die in zijn Kunstwerk vonden en zoeken zeer zuivere muzikaal-literaire, literair-muzikale sensaties, – de vreugde van exquis genot.

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant ([W.N.F. Sibmacher Zijnen]), 6 december 1905

 

pdf All reviews for RC 4 De klare dag