english | nederlands

RC 65* Iris (“Ik ben geboren uit zonnegloren”)

onvoltooid werk

tekstbron

Gedichten van Jacques Perk. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos (Sneek: H. Pijttersen Tz 1882), 147-149
 • Iris (“Ik ben geboren uit zonnegloren”)
 • Perk, Jacques
 • zangstem en orkest
 • 16 november 1903

In het voorjaar van 1903 orkestreerde Diepenbrock de twee tenorliederen op tekst van Jacques Perk (1859-1881), die hij in april 1885 en maart 1900 had gecomponeerd: Avondzang (RC 13/59) en Zij sluimert (RC 51/60). Later in dat jaar komt Avondzang een aantal malen ter sprake in Diepenbrocks correspondentie met zijn vrienden W.G. Hondius van den Broek en J.C. Hol. In die context is het niet verwonderlijk dat Diepenbrock na voltooiing van zijn symfonisch lied Vondel’s vaart naar Agrippine (RC 64) nogmaals zijn aandacht richtte op de jong gestorven dichter die hij als de grootste van zijn generatie beschouwde. En ofschoon de componist lang het plan heeft gehad om in Perk een cyclus Sonetten [sic] bij elkaar te vinden en daar een geheel uit te maken voor zang en orkest (BD V:276), nam hij nu het 64-regelige gedicht Iris ter hand. …meer >

Iris (incipit)


In het voorjaar van 1903 orkestreerde Diepenbrock de twee tenorliederen op tekst van Jacques Perk (1859-1881), die hij in april 1885 en maart 1900 had gecomponeerd: Avondzang (RC 13/59) en Zij sluimert (RC 51/60). Later in dat jaar komt Avondzang een aantal malen ter sprake in Diepenbrocks correspondentie met zijn vrienden W.G. Hondius van den Broek en J.C. Hol. In die context is het niet verwonderlijk dat Diepenbrock na voltooiing van zijn symfonisch lied Vondel’s vaart naar Agrippine (RC 64) nogmaals zijn aandacht richtte op de jong gestorven dichter die hij als de grootste van zijn generatie beschouwde. En ofschoon de componist lang het plan heeft gehad om in Perk een cyclus Sonetten [sic] bij elkaar te vinden en daar een geheel uit te maken voor zang en orkest (BD V:276), nam hij nu het 64-regelige gedicht Iris ter hand.

Onderwerp is de onbereikbare geliefde: Iris, personificatie van de regenboog “geboren uit zonnegloren en een zucht van de ziedende zee”, verlangt naar het samenzijn met Zefier, maar telkens als zij hem uit de zee tevoorschijn weet te roepen, is het de windvlaag van zijn lach die haar wegblaast en verjaagt naar het dromenrijk waar zij in eenzaamheid om haar geliefde kan treuren.

Het fragment dat Diepenbrock op 16 november 1903 noteerde, omvat dertien maten met een syllabische melodie waarin de stijgende kleine sext het belangrijkste interval is. De begeleiding is vooral akkoordisch. Voor het tot klinken brengen van het tremolo in m. 3 zal Diepenbrock strijkers in gedachten hebben gehad en mogelijk een harp voor het uitvoeren van de laatste maat.

Ton BraasIk ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van wanhoop en wee.
Mijn gewaad is doorweven met parels, die beven
Als dauw aan de roos, die ontlook,
Wen de dagbruid zich baadt en voor ’t schuchter gelaat
Een waaier van vlammen ontplook.

Met tranen in ’t oog, uit de diepte omhoog,
Buig ik ten kus naar beneden:
Mijn lichtende haren befloersen de baren
En mijn tranen lachen tevreden:
Want diep in zee, splijt de bedding in twee,
Als mijn kus de golven doet gloren...
En de aarde is gekloofd en het lokkige hoofd
Van Zefier doemt lachend te voren.
Hij lacht... en zijn zucht jaagt, mij arme, in de lucht,
En een boog van tintlende kleuren
Is mijn spoor, als ik wijk naar het dromerig rijk,
Waar ik eenzaam om Zefier kan treuren.
Hij mint me als ik hem... maar zijn lach, zijn stem,
Zijn kus... is een zucht: wij zwerven
Omhoog, omlaag; wij willen gestaâg,
Maar wij kunnen nóch kussen, nóch sterven. –

De sterveling ziet mijn aanschijn niet,
Als ik uitschrei, hoog boven de wolken,
En de regenvlagen met ritselend klagen
Mijn onsterflijken weedom vertolken,
Dan drenkt mijn smart het dorstende hart
Van de bloem, die smacht naar mijn leed,
En met dankenden blik naar mij opziet, als ik
Van weedom het wenen vergeet.
En dán verschijn ik door het ’t nevelgordijn
Dat mijn Zefier verscheurt, als hij vliegt –
Somber gekromd... tot de zonneschijn komt
En op ’t rag mijner wieken zich wiegt.
Dan zegt op aarde, wie mij ontwaarde:
“De goudene Iris lacht!”...
En stil oversprei ik de vale vallei
Met een gloed van zonnig smaragd. –

Mijn handen rusten op de uiterste kusten
Der aarde, als, in roerloos peinzen,
– Eén bonte gedachte – ik mijn liefde verwachtte...
Die mij achter de zon zal doen deinzen.
’k Zie ’s nachts door mijn armen de sterren zwermen
En het donzige wolkengewemel,
En de maan, die mij haat en zich koestert en baadt
In de zilveren lach van den hemel. –
Mijn pauwepronk... is de dos, dien mij schonk
De zon, om den stervling te sparen,
Wien mijn lichtlooze blik zou bleeken van schrik
En mijn droeve gestalte vervaren.
Nu omspan ik den trans met mijne armen van glans,
Tot mij lokt Zefier’s wapprend gewaad,
En ik henen duister naar 't oord, waar de luister
Der lonkende zon mij verlaat. –

Ik ben geboren uit zonnegloren
En een vochtige zucht van de zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van ’t wereldsche wee. -
Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt,
En die in tranen zijn vreugde zag tanen...
Doch liefelijk lacht, als hij lijdt!


 • C-4(14-15) Iris

  C-4(p.14-15) dated on the first page 16 Nov. 03

  • 16 november 1903
  • bewaarplaats: Diepenbrock Archief Laren
  • pagina's: onbekend